آخرین اخبار عملیات بازار باز

نرخ سود بین بانکی روند ثابتی را نسبت به هقته قبل ثبت کرد. این در حالی است که تزریق منابع بانک مرکزی در هفته اخیر صعودی شده بود. برخی از تحلیلگران این رویداد را در ادامه سیاست های کنترلی بانک مرکزی در مرز 21 درصد عنوان کرده اند.
در هفته اخیر تزریق پول بانک مرکزی در نظام بانکی به مرز 100 همت نزدیک تر شده و یک رکورد مهم از خود را برجای گذاشته است. اتفاقی که ناشی از رشد تقاضای پول در نهادهای مالی بوده و در نهایت نرخ سود مداخله بانک مرکزی را نیز ارتقا داد.
دو رکورد مهم در عملیات بازار های بین بانکی در هفته پایانی آبان ماه به ثبت رسید. در این معاملات بانک مرکزی روند ثابت تزریق پول در بازار باز را در مرز 70 همت ادامه داده و در مقابل تزریق پول در بازار شبانه را به رکورد یک ماهه رسانید.
سکوت 11هفته ای بده بستان بانک ها و بانک مرکزی طولانی تر شده اما این سکوت را برخی علامتی از وقوع یک طوفان تورمی در آینده می دانند. چرا که معتقدند دلیل مهم این آرامش د عدم دارایی اوراق بانک ها بوده و این نهاد ها دستبرد به خزانه یا اضافه برداشت ها از بانک مرکزی را افزایش داده اند. متغیری که افزایش آن از مسیر رشد پایه پولی می تواند تورم زایی دربرداشته باشد.
رسوب عملیات بازار باز در پایه پولی هفته پایانی مهر ماه 1401 تغییر چندانی را در بعد ماهانه نداشته است. این در حالی است که متغیر تورم زای این بازار که در هفته های اخیر ثابت مانده نسبت به یک سال پیش رشدی 56 درصدی داشته است. به عبارت دیگر بخش عملیات بازار باز در پایه پولی در این مدت رشد بالایی را ثبت کرده است.
بیست و نهمین مرحله حراج بازار باز در هفته پایانی مهر ماه برگزار شد. در این معاملات برای یازدهمین هفته پیاپی تزریق نقدینگی بازار باز در مرز 70 همت ثابت مانده و نرخ سود آن شش هفته در 21 درصد ثابت بوده است.
نرخ بهره بین بانکی در هفته سوم مهر ماه 1401 به 20.89 درصد رسیده و تغییر چندانی را با هفته های قبل خود نداشته است. این پنجمین هفته ایست که سطح نرخ بهره حول 20.9 درصد به ثبت می رسد.
نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم مهر ماه یک علامت مهم داشته است. سکوت در سه شاخص مهم بازار پول. تغییرات هفتگی نرخ بهره نشان می دهد این شاخص کلیدی اقتصاد از مثبت 0.02 تا منفی 0.02 واحد درصد تغییر کرده که البته قابل اغماضاست در نهایت نرخ بهره در نزدیکی 21 درصد به ثبت رسیده است.
در هفته سوم مهر کل تزریق پول در بانک ها ریزشی 30 همتی را نسبت به یک ماه قبل داشته است. این اتفاق در حالی رخ داده که نرخ سود مداخله بانک مرکزی همچنان بالاست. تحلیل گران دو رویکرد متضاد را در بیان علت این اتفاق بیان می کنند.
خالص عملرد بانک مرکزی در بازارهای بین بانکی شاخصی مهم از عملیات این نهاد در بازار پول به شمار می آید. وقتی که این شاخص مثبت می شود به معنای آن است که بانک مرکزی در بانک ها تزریق پول انجام داده و عملکرد این نهاد در بانک ها انبساطی بوده است. این شاخص پس از یک ماه در بانک ها مثبت شده است.