آخرین اخبار عملیات بازار باز

رشد مانده عملیات بازار در پایه پولی تقریبا ثابت بوده و تغییری نسبت به ماه قبل نداشته است. این شاخص در نتیجه معاملات هفتگی بازار باز استخراج می شود که مستقیما در پایه پولی قرار می گیرد. مهم ترین دلیل ثبات عملکرد نقدینگی در بازار باز بسط ثابت پول در این معاملات بوده است.
بانک مرکزی رفتار خود در هفته قبل را تثبیت کرده و همچنان مرز بی نوسانی را در پایان تابستان به ثبت رسانده است. در همین رابطه در عملیات بین بانکی این نهاد در هفته منتهی به 29 شهریورماه تزریق پول در بانک ها بدون تغییر بوده و نرخ سود نیز در مسیر ثابتی قدم برداشته است.
روند نرخ بهره بین بانکی رشد بالایی داشته اما این موضوع ناشی از چیست. آمارها و شنیده های اکو ایران نشان می دهد مهم ترین عامل در جهش بالای نرخ بهره بین بانکی کسری بانک ها بوده که منجر به رشد ماهانه 15 درصدی اضافه برداشت از بانک مرکزی نیز شده است. در ادامه جعبه سیاه مازاد تقاضا منتشر خواهد شد.
5 هفته متوالی است که نرخ بهره بین بانکی در مسیر افزایشی حرکت می کند. طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، این نرخ در هفته اخیر به مرز 21 درصد رسیده است.
آمار و ارقام بانک مرکزی در هفته منتهی به 24 شهریور ماه نشان از بهبود شرایط مالی بانک ها داشته است. سهم معاملات اوراق بدهی در این نهادها صعودی شده و در بازار باز نیز تقاضا کاهش داشته است. برخی کارشناسان دوعامل اصلی را ریشه این اتفاق دانسته که مهم ترین آن تزریق 6 همتی از سوی دولت بوده است.
در هفته منتهی به 24 شهریور ماه عملیات بازار باز و بازار شبانه نشان می دهند از قرار معلوم حال بانک ها به صورت موقتی بهتر است اما هنوز شرایط بدکسری به قوت خود باقی است. آمارها نشان می دهند کسری مزمن 80 همتی همچنان در بانک ها مشهود بوده و نرخ بهره بین بانکی در مرز 21 درصد قرار دارد.
نرخ سود بازار باز در مرز 21 درصد هفته قبل ثابت مانده و تغییری پیدا نکرده است. این نرخ سیگنالی از نرخ بهره بین بانکی به شمار می آید که برخی معتقدند ثبات آن می تواند در راستای مسیر کنترل نرخ بهره در مرز خاموش 21 درصد باشد.
میزان تورم زایی عملیات بازار باز روندی صعودی پیدا کرده است. شاخص مانده نقدینگی نزد بانک ها در این بازار که به باور برخی کارشناسان موجب رشد پایه پولی می شود در مدت سپری شده از تابستان رشد 3.2 درصدی داشته است. به باور این عده افزایش مذکور در نهایت می تواند منجر به رشد تورم مصرف کننده در کشور شود.
نرخ بهره رکورد یک ماهه زده است؛ این در حالی است که بانک مرکزی برای نجات بورس سعی داشت تا نرخ را کاهشی کند. بررسی های آماری و شنیده ها حاکی از کسری مزمن 80 همتی در نهادهای مالی بوده که به نوعی مانع از کاهش نرخ سود بین بانکی در بازار شده و از نرخ سود هدف 20 درصدی فاصله گرفته است.
تزریق پول در بازار های بین بانکی سیری صعودی گرفته و رکوردی بی سابقه را ثبت کرد. در همین رابطه مجموع بسط پول در بازار باز و بازار شبانه نشان می دهد بسط پول از مرز 100 همت عبور کرده که در تاریخ برگزاری بازار باز سابقه نداشته است. این موضوع می تواند ناشی از کسری بی سابقه نهادهای مالی در نیمه شهریور ماه باشد.