آخرین اخبار عملیات بازار باز

18 بانک در هفته منتهی به 18 مهر ماه از بانک مرکزی استقراض نقدینگی کرده اند . عملیات بازار باز در این هفته همانند مراحل دیگر ثابت مانده و تغییری نداشته است. این در حالی است که در بازار بین بانکی یا همان بازار شبانه بانک مرکزی تزریق پول در بانک ها را 2 هزار میلیارد تومان کاهش داده است.
نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم مهر ماه 1401 نزولی شده و پس از سه هفته از کانال 20.9 درصد پایین آمد. به طور کلی در تحلیل این رویداد از دید کارشناسان دو دیدگاه مهم وجود دارد. برخی هنوز معتقدند این کاهش نمی تواند عامل بهبود شرایط نقدینگی بانک ها باشد.
عامل تورم زای بازار باز یعنی رسوب عملیات این بازار در پایه پولی در هفته دوم مهر ماه 1401 به مرز 55 همت رسید. درهمین رابطه مقایسه با سال قبل نشان می دهد این شاخه از هسته تورم ساز کشور رشدی 111 درصدی را نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته به ثبت رسانده است.
در هفته دوم مهر ماه تزریق پول در بانک ها برای نخستین بار رشد هفتگی مثبت را در یک ماه اخیر تجربه کرده است. طبق داده های بانک مرکزی در این مقطع مجموعا 74 هزار میلیارد تومان نقدینگی بسط داده شده که غالبا تحلیلگران آن را در راستای تداوم وضعیت مازاد تقاضای بانک ها قلمداد می کنند.
​در بازارهای مالی اولین هفته پاییز نرخ سود ها مسیر ثابتی داشته اند. بررسیهای انجام شده در خصوص سه بازار نشان می دهد روند معاملات در بازارهای مالی میان بانک ها و سیاست های کلان سیاست گذاران به گونه ای بوده که نرخ بهره مسیر کم نوسانی را در این هفته پیموده است.
در بازارهای بین بانکی دو اتفاق مهم در هفته اول مهر ماه ثبت شد. دراین بازار ها خالص عملکرد بازارباز انقباضی ترین سطح را در یک ماه اخیر داشته و ارزش تزریق نقدینگی بانک مرکزی در دو بازار بین بانکی در کف دو ماهه قرار گرفته است.
بسط پول بانک مرکزی در بازارهای بین بانکی تغییرات قابل توجهی را در دو سال گذشته داشته است. این نهاد در بازار باز و بازار بین بانکی در سال جاری مرز 100 همت را لمس کرده که تقریبا 150 درصد بیشتر از سال قبل بوده است. برخی این موضوع را ناشی از وخامت اوضاع نقدینگی در این نهادها دانسته و رشد عملیات بازار باز را علامت مهم این اتفاق می دانند.
در هفته منتهی به 4 مهر ماه دو اتفاق مهم در بازارهای مالی به ثبت رسیده است. عملیات میان مدت بانک مرکزی در بازار باز، تقریبا روند ثابت یک ماه اخیر را ادامه داده و در بازار شبانه تزریق پول این نهاد با افت 80 درصدی مواجه شده است.
رفتار بانک مرکزی در بازار باز هفته پایانی تابستان دو اتفاق مهم را در بر داشته است. برآوردهای آماری این بازار نشان می دهد ضمن ثبات تزریق پول در این معاملات، نیاز بانک ها به در یافت پول کاهش پیدا کرده است. برخی این موضوع را علامتی از افت دارایی بانک ها در حوزه اوراق می دانند و نه لزوما کاهش کسری نقدینگی در نهادهای مالی.
نرخ سود بین بانکی در هفته منتهی به 30 شهریور ماه در سطح 20.94 درصد ثابت مانده و تغییری را نسبت به هفته قبل خود ثبت نکرد. آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص بازارهای هفتگی بین بانکی نشان می دهد وضعیت تزریق پول در نهادهای مالی تغییر چندانی نداشته است.