آخرین اخبار عملیات بازار باز

دو بازار مهم برای استقراض بانک ها هر هفته برگزار می شود. بازار باز و بازار شبانه. آمارهای بانک مرکزی از عملیات ثبت شده در هفته اخیر نشان می دهد باوجود ثبات عملکرد بازار باز اما تزریق پول در بازار شبانه به بالاترین سطح خود در میان بسط های هفتگی پول در سال های اخیر رسیده است.
در بهمن ماه سال گذشته تزریق پول دربازار باز به رکورد تاریخی خود رسید. در سال گذشته کسری نقدینگی در بانک ها موجب شد تا رقم تزریق هفتگی پول در بهمن 1401 به 116 همت رسیده و رکوردزنی کند. موضوعی که بانک مرکزی را مجاب کرد تا نرخ بهره را رشد دهد.
تزریق پول در بازار باز ثابت مانده و تغییری با هفته پایانی سال گذشته نداشته است. در نخستین مرحله حراج بازار باز در سال جاری 21 بانک در این معاملات شرکت داشته اند که حجم استقراضشان از بانک مرکزی برابر با 80 همت بوده است. تثبیت حجم بازار باز در این معاملات، همراه با روند ثابت نرخ سود در این بازار بوده است.
۰۰:۵۳
آیا بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌توانند در سال پیش رو عملیات بازار باز را به شکلی موثر اجرا کنند؟
نرخ سود عملیات بازار باز به رکورد تاریخی خود رسیده و قله های ثبت شده در هفته های قبل را ارتقا داده است. این موضوع موجب شده تا باوجود نیاز شدید بانک ها به نقدینگی در این هفته اما تزریق بانک مرکزی در نهادهای مالی در کف سه ماه قرار بگیرد.
در هفته منتهی به 8 اسفند ماه تزریق پول در بازار باز با کاهش قابل ملاحظه ای مواجه شده و این رقم را به مرز 90 همت رساند. برخی این اقدام بانک مرکزی را درادامه رشد نرخ سود دانسته که بالاترین سطح را در تاریخ بازار داشته است.
نرخ سود بازار باز به رکورد تاریخی رسیده و در بالاترین سطح خود از ابتدای برگزاری این بازار تاکنون رسیده است. بالا رفتن نرخ سود در این معاملات به نوعی تزریق پول در این بازار را کاهش داد. این شاخص نسبت به هفته قبل 15 هزار میلیارد تومان کمتر شد.
نرخ سود بازار باز به سطح بی سابقه خود در تاریخ برگزاری این معاملات رسیده و از سقف کوریدور نرخ بهره عبور کرده است. این اتفاق می تواند اثر افزایشی بر نرخ بهره بین بانکی داشته باشد. برخی از تحلیلگران البته هنوز معتقدند باوجود اثرکاهشی رشد نرخ بهره بر تورم اما سطح بالای معاملات در بازار همچنان دارای اثر تورمی است.
در هفته منتهی به 24 بهمن ماه سال جاری، تزریق پول در مرز 120 همت بوده و مانند هفته قبل بالاتر از مرز صد هزار میلیارد تومان رقم خورده است. نکته مهم در خصوص این هفته رکوردزنی تاریخی نرخ سود در بازار باز بوده و از هفته قبل خود حدودا 1 و نیم واحد درصد بیشتر شده است.
بانک مرکزی در بازار باز هفته منتهی به 17 بهمن ماه 130 همت نقدینگی تزریق کرده که در تاریخ برگزاری این معاملات سابقه نداشته است. از آن جا که سطح تزریق در این بازار یکی از عوامل سازنده پایه پولی یا اصلاح اقتصادی تر آن پول داغ بوده به باور برخی می تواند سویه ای تورمی را در ایران به همراه داشته باشد.