آخرین اخبار بسط پول در بازار باز

​در عملیات بازار باز در هفته منتهی به 15 آذر ماه، دومرحله تزریق پول انجام شده و رکورد بسط نقدینگی در این بازار را از مرز 92 همت عبور داد. طبق داده ها این بالاترین سطح تزریق پول در هشت ماه اخیر بوده که می تواند ناشی از تشدید شرایط بد نقدینگی بانک ها باشد.
نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 2 شهریور ماه ثابت مانده و تغییر محسوسی را نسبت به هفته قبل نداشته است. این نرخ طبق آخرین اطلاع بانک مرکزی برابر با 20.65 درصد شد. برخی تحلیل گران مازاد تقاضا در بانک ها را عامل جدی افت بیشتر نرخ سود بین بانکی می دانند.
بررسی معاملات بانک مرکزی در دو بازار بین بانکی نشان می دهد تزریق این نهاد در بانک ها به مراتب افزایش پیدا کرده و اکنون به مرز 95 همت رسیده است. این بالاترین میزان تزریق پول بانک مرکزی در سه ماه و نیم اخیر بوده اما نرخ سود همچنان بالاست. برخی تحلیل گران این رشد بالا را به رشد تقاضای بانک ها در بازار مرتبط می دانند.
برخی نرخ بهره را دماسنج بازارهای مهم می دانند اما برخی دیگر معتقدند آنچه ارقام نشان می دهد همه خبر از تب بالای ناشی از سوء نقدینگی در نهادهای مالی دارد. اتفاقی که به باور این دسته اگر مهم تر از نجات بورس نباشد کمتر از آن نیست.
نرخ سود بین بانکی در نیمه تابستان بیشترین افت هفتگی خود را در یک سال اخیر به ثبت رسانده و به کانال 20 درصد باز گشت. این اتفاق در نتیجه اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص کنترل نرخ بهره به نفع بورسی ها بوده که هم سو با آن ها رشد تزریق پول در بازارهای بین بانکی را نیز همراه داشته است.
بازار باز سه سال است که به اقتصاد ایران اضافه شده تا بانک مرکزی از طریق آن بتواند نقدینگی بانک ها را کنترل کند. در هفته سوم تیرماه نرخ سود بازار باز در جهشی بی سابقه به بالاترین حد هفتگی تاریخی خود رسیده و یک گام دیگر به 21 درصد نزدیک شد. بررسی بسط پول در این بازار نشان می دهد ضمن ثبات هفتگی تزریق پول در بازار باز اما نرخ پذیرش اوراق بدهی دولتی صعودی تر شده است.
​پانزدهمین مرحله بازار باز در هفته منتهی به 21 تیرماه برگزار شده و طی آن بانک مرکزی برای سومین هفته متوالی تقریبا 60 هزار میلیارد تومان پول در بانک ها بسط داد. در کنار رشد عملیات در بازار باز، نرخ سود در این معاملات نیز به 20.91 درصد رسیده که در تاریخ برگزاری بازار باز بی سابقه بوده است.
در هفته دوم تیرماه دو رکورد مهم به ثبت رسید. نرخ سود بازار باز به بیشترین سطح خود در تاریخ این بازار رسیده و استقراض را برای بانک ها هزینه برتر کرده است. رکورد دوم به افت نرخ پذیرش اوراق از سوی بانک مرکزی متعلق بوده که در بازه نه ماهه کمترین بوده است.
بازار باز در هفته چهارم خرداد سه اتفاق مهم را ثبت کرد. این رویداد ها علامتی از تغییر سیاست پولی بانک مرکزی در این بازار بوده که به نوعی نشان می دهد این نهاد رویکرد تصمیم به کاهش تزریق پول در بانک ها گرفته است. از سوی دیگر برخی بهبود نقدینگی نهادهای مالی را عامل مهم دیگر می دانند.
در هفته سوم خرداد ماه باوجود بسط بالای پول در بازار های بین بانکی اما خالص عملکرد بانک مرکزی نشان از تداوم سیاست انقباضی این نهاد در این معاملات داشته است. در همین رابطه خالص جذب پول در مجموع بازار باز و بازار شبانه به 12 هزارو 100 میلیارد تومان رسیده که درشش ماه اخیر بی سابقه بوده است.