آخرین اخبار ثبت نام خودروهای وارداتی

اکو ایران : بازگشایی مسیر ورودی خودرو به کشور بعد از گذشت حدود 5 سال امکان پذیر شد. سیاست گذار خودرویی در دور جدید فروش خودروهای وارداتی حضوری تمام قد داشت. مدیران صمت همانند فروش محصولات شرکت های خودروساز داخلی برای محصولات وارداتی نیز سامانه ای تعریف کردند تا مشتریان با ثبت نام در این سامانه نسبت به نام نویسی برای محصولات برندهای جهانی خودروساز اقدام کنند.
اکو ایران : ترکیب اولین فروش خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو مشخص شد.
اکو ایران : ثبت نام برای محصولات برندهای جهانی خودروساز آغاز شد.
اکو ایران : دریافت مبلغ پیش پرداخت از متقاضیان واردات خودرو شائبه برانگیز شده است.