آخرین اخبار جمع گرایی

۰۲:۲۰
ژاپن کشور بسیار کوچکی است. این محدودیت جغرافیایی از می‌تواند یکی از عوامل تشدید‌کننده فرهنگ خاص ژاپنی باشد که همه را برای یک کار مشخص و در چارچوب جامعه می‌پسندد نه بیشتر و نه کمتر.
۱