آخرین اخبار حصارکشی تئاتر شهر

اکوایران : نزاع برای تصاحب فضا به شکل‌های گوناگون درون‌ماندگار و اصل جدایی‌ناپذیر از فضای شهری است. گروه‌های مختلف، اعم از مجموعه‌ای از شهروندان و سیاستگذاران هر یک میل به از آن خود کردن فضا برای نیل به اهداف خود داشته و خود را مالکان حقیقی فضا می‌دانند و برای توجیه حقانیت، روایت خود را از فضا ارائه می‌دهند.
۱