آخرین اخبار بسط نقدینگی

نرخ پذیرش اوراق در در هفته اول اردیبهشت امسال در بارار باز روندی نزولی داشته و به 91 درصد رسیده است. در کنار این رکوردزنی بررسی میزان خالص عملکرد بانک مرکزی نشان می دهد این مقطع انقباضی ترین هفته بانک مرکزی از این حیث در دوماه اخیر بوده است.
بسط نقدینگی در بازار باز روندی صعودی داشته و برای چهارمین هفته متوالی بیش از 90 همت ثبت شده است. با این حال خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار برای دومین هفته متوالی در سال جاری انقباضی بوده است.
بسط پولی بانک مرکزی در بازار های مالی برای دومین هفته متوالی در میانه اسفند ماه 1400 از مرز 90 هزار میلیارد تومان عبور کرد. این درحالی است که نرخ سود موزون در این بازارها در کمترین سطح خود یعنی معادل با 19.02 درصد به ثبت رسیده است.
با این که بانک مرکزی در هفته پایانی بهمن توانست نرخ سود را با تزریق مداوم پول در بازار باز به کف چهار ماهه تنزل دهد اما هنوز با سیاست های خود فاصله قابل توجهی دارد. نرخ سود بین بانکی هنوز بالاتر از 20 درصد بوده و بازدهی بورس در این ماه تقریبا صفر.
نرخ سود بین بانکی در بازار باز به کمترین سطح خود در چهار ماه اخیر رسید. با این حال بررسی روند بسط پول در بازار باز نشان می دهد با اینکه مانده نقدینگی نزد بانک ها از پایان مهر تاکنون 120 درصد رشد داشته اما نرخ سود هنوز بالاتر از آن مقطع قرار دارد.
مجموع بسط پول در بازار باز و بازار شبانه در هفته سوم بهمن ماه نزدیک به 90 هزار میلیارد تومان به ثبت رسید. این پول پاشی بانک مرکزی نشان از رکورد بیشترین کسری نقدینگی در بانک ها در تاریخ بازار باز داشته و در حالی است که نرخ سود در این بازار ازسوی این نهاد در کف دو ساله تعیین شده است.
رکورد زنی های بسط پول در بازار باز همچنان ادامه دارد و به سطوح بی سابقه ای در این بازار رسیده است. در این هفته 75 هزار میلیارد تومان پول در بانک ها تزریق شده و نرخ سود در این بازار به کف 12 هفته ای رسیده است.
عملیات بازار باز در هفته دوم زمستان نیز مسیری انبساطی را از خود برجای گذاشت. بررسی مانده دارایی بانک ها از این بازار نشان می دهد این رقم اکنون به 70 هزار میلیارد تومان و به بالاترین سطح خود در ادوار هفتگی بازار باز رسیده است.
نرخ سود در ابتدای هفته دوم آذر ماه به رکورد خود در تاریخ بازار باز رسید. این عملیات اما در حالی به ثبت رسید که هنوز موعد اوراق خریداری شده در هفته قبل توسط بانک مرکزی فرا نرسیده بود. در واقع بانک مرکزی زودتر از موعد همیشگی اقدام به بسط پول در بازار باز کرده تا مانع افزایش بیش از پیش نرخ بهره بین بانکی شود.
۱