آخرین اخبار رشد اقتصادی بدون نفت

افزایش 11.7 درصدی در رشد 9 ماهه نفت سهم بالایی را در رشد 4.1 درصدی اقتصاد ایران در این مقطع زمانی داشته است. این در حالی بود که در بخش صنعت و معدن رشدی صورت نگرفته و در کشاورزی ایران شاهد افت تولید بوده ایم.
رشد فصلی اقتصاد ایران در پاییز امسال برابر با 3.9 درصد بوده و از فصل قبل کمتر شده است. آمارها نشان می دهد این کاهش به افت تولید در بخش نفت اقتصاد مربوط بوده که در پاییز 1400 به حداقل خود در یک سال اخیر رسیده است.
رشد اقتصادی ایران در تابستان 1400 به 4.2 درصد رسید و در این میان بخش کشاورزی بیشترین افت تولید را در سه سال اخیر داشته است. بطور کلی بررسی رشد اقتصاد ایران در سال های تحریم نشان از اثرگذاری این سیاست در اقتصاد ایران داشته است.
۱