آخرین اخبار عملیات بازار باز

خالص جذب پول بانک مرکزی در بازار باز به بیشینه خود در 5 ماه اخیر رسید. به طور کلی روندمعاملات در بازار بین بانکی تا هفته اول خرداد نشان می دهد مسیر سیاست بانک مرکزی دربازار باز انقباضی شده و بحران مالی بانک ها رو به کاهش بوده است.
روند بسط پول دربازار باز مسیری کاهشی قرار گرفته و بسط پول در بازار بین بانکی نیز روندی نزولی پیدا کرده است. با توجه به پذیرش صد درصدی اوراق در بانک مرکزی می توان گفت ریشه کاهش تزریق پول در بازار باز به کمتر شدن بحران نقدینگی بانک ها مرتبط بوده است.
بسط پول در بازار باز در هفته پایانی اردیبهشت 1401 روندی نزولی داشته است و در مرز 83 همت قرار گرفت . در این هفته 20 بانک اقدام به عرضه اوراق به بانک مرکزی کرده که با خرید 100 درصد پیشنهادها موافقت شد.
عملیات بازار باز در هفته سوم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شده و برای سومین هفته متوالی خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار را انقباضی رقم زد. اتفاق مهم دیگر در این بازار بازگشت سیاست بانک مرکزی به نیاز بانک ها بوده است.
بازار باز از نیمه دوم سال گذشته روند صعودی داشته و رشدی هزار درصدی را به ثبت رسانده است. این رویداد که به هدف رشد بازدهی بورس انجام شده بود نتوانست این شاخص را رشد چندانی دهد.
بسط بانک مرکزی در بازار باز برای سومین ماه متوالی فراتر از 80 همت ثبت شده و مانده نقدینگی نزد بانک ها در این معاملات به 83 هزار و 410 میلیارد تومان رسیده است. کاهش نرخ سود در این بازار به همراه رشد بسط پول به باور برخی می تواند از کانال پایه پولی تورم را افزایش دهد.
نرخ پذیرش اوراق در در هفته اول اردیبهشت امسال در بارار باز روندی نزولی داشته و به 91 درصد رسیده است. در کنار این رکوردزنی بررسی میزان خالص عملکرد بانک مرکزی نشان می دهد این مقطع انقباضی ترین هفته بانک مرکزی از این حیث در دوماه اخیر بوده است.
در هفته اول اردیبهشت در بازار باز بسط پول در بانک ها توسط بانک مرکزی در کمتر از 90 همت به ثبت رسیده و نرخ پذیرش اوراق نیز در سطح 91 درصد به ثبت رسید. این در حالی است که در بازار بین بانکی هیچ معامله ای میان بانک مرکزی و بانک ها ثبت نشد.
در هفته اول اردیبهشت 1401 نوار بسط های فراتر از 90 هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی در بازار باز قطع شد. در همین رابطه پس از شش هفته متوالی که بانک مرکزی فراتر از 90 همت را بسط داده بود در این هفته این روند شکسته شده و به 89.9 همت رسید.
مانده نقدینگی نزد بانک ها در عملیات بازار باز در مرز 90 هزار میلیارد تومان قرار داشته که در مقایسه با هفته های قبل سطح بالایی به شمار می آید. برخی این افزایش را عاملی در جهت رشد تورم در ماه های آتی می دانند.