آخرین اخبار عملیات بازار باز 1401

در هفته سوم مهر کل تزریق پول در بانک ها ریزشی 30 همتی را نسبت به یک ماه قبل داشته است. این اتفاق در حالی رخ داده که نرخ سود مداخله بانک مرکزی همچنان بالاست. تحلیل گران دو رویکرد متضاد را در بیان علت این اتفاق بیان می کنند.
عامل تورم زای بازار باز یعنی رسوب عملیات این بازار در پایه پولی در هفته دوم مهر ماه 1401 به مرز 55 همت رسید. درهمین رابطه مقایسه با سال قبل نشان می دهد این شاخه از هسته تورم ساز کشور رشدی 111 درصدی را نسبت به موقعیت مشابه خود در سال گذشته به ثبت رسانده است.
نرخ سود بازار باز در مرز 21 درصد هفته قبل ثابت مانده و تغییری پیدا نکرده است. این نرخ سیگنالی از نرخ بهره بین بانکی به شمار می آید که برخی معتقدند ثبات آن می تواند در راستای مسیر کنترل نرخ بهره در مرز خاموش 21 درصد باشد.
سهم عملیات بازار باز هفته دوم تیرماه در رشد پایه پولی ثابت مانده و نسبت به هفته قبل تغییری نداشته است. برخی از کارشناسان این سهم را مهم ارزیابی کرده و معتقدند در حدود 50 درصد از رشد 150 همتی پایه پولی در اردیبهشت ماه امسال از این ناحیه رقم خورده است.
نرخ سود بین بانکی در هفته اول تیر ماه رکورد شش ماهه ثبت کرده است. برخی تحلیلگران معتقدند بررسی معاملات در بازارهای بین بانکی در این مدت نشان می دهد این افزایش می تواند ناشی از رفتار چراغ خاموش بانک مرکزی در برخورد با نیاز بانک ها بوده و این نهاد سعی دارد تا با کاهش بسط پول دربازار باز به نوعی نرخ بهره را در بازار شبانه ارتقا دهد.
نرخ سود بین بانکی در هفته اول تابستان 1401 به رکورد خود در شش ماه گذشته رسیده و در سطح 20.8 درصد به ثبت رسید. برخی معتقدند این رشد نرخ سودبین بانکی هم جهت با تغییرات نرخ سود دربازار باز بوده و درادامه سیاست ضدتورمی بانک مرکزی در هفته های اخیر رقم خورده است.
در هفته ای که بانک مرکزی بسط در بازار باز را کاهش داده و معاملات بازار شبانه نیز جهش قابل توجهی داشته نرخ سود بین بانکی نیز مسیری صعودی را پیمود. طبق داده های بانک مرکزی این شاخص در سطح 20.57 درصد رسیده که بیشترین میزان در 5 ماه اخیر بوده است.
خالص جذب پول بانک مرکزی در بازار باز به بیشینه خود در 5 ماه اخیر رسید. به طور کلی روندمعاملات در بازار بین بانکی تا هفته اول خرداد نشان می دهد مسیر سیاست بانک مرکزی دربازار باز انقباضی شده و بحران مالی بانک ها رو به کاهش بوده است.
عملیات بازار باز در هفته سوم اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شده و برای سومین هفته متوالی خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار را انقباضی رقم زد. اتفاق مهم دیگر در این بازار بازگشت سیاست بانک مرکزی به نیاز بانک ها بوده است.
بسط پول بانک مرکزی در هفته دوم بازار باز برابر با 87 هزار و 100 میلیارد تومان ثبت شد. درادامه اما جذب 90 همتی پول در این بازار موجب شد تا خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار انقباضی باشد.
۱ ۲