آخرین اخبار نرخ سود ارواق بدهی

نرخ سودبازارهای مالی بیشترین افت را در بازار بین بانکی ثبت کرده است. بانک مرکزی در این بازار به منظور بهبود شاخص بورس سیاست های انبساطی را دنبال کرده و در جهت کاهش نرخ بهره گام برداشته است. تزریق پول در این بازار همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
نرخ سود بین بانکی در هفته سوم مرداد ماه با 0.05 واحد درصد کاهش نسبت به هفته قبل مسیر نزولی خود را ادامه داد. داده ها نشان می دهد سرعت افت این متغیر در مقطع کنونی کاهش پیدا کرده اما همچنان مسیر نزولی خود را ادامه داده است.
نرخ سود در غالب بازارهای مالی هفته دوم مرداد نزولی بود. بانک مرکزی به منظور اهداف پولی خود نرخ بهره را کنترلی تر کرده و این شاخص را 0.5 واحد درصد تنزل داد. در ادامه نرخ سود بازار باز نیز 1.5 واحد درصد افت را در این هفته تجربه کرد.
نرخ سود بازار بین بانکی در سومین هفته تیر ماه رکورد یک سال و نیمه را شکست. اما رکوردزنی نرخ سود در بازارهای مالی تنها به این معاملات محدود نمی شود. آمارهای دو بازار دیگر در این هفته نیز نشان از ثبت قله های بی سابقه داشته است.
بازار ثانویه اوراق بدهی دولتی درهفته دوم تیر ماه تنها بازاری بود که با کاهش قابل توجه نرخ سود مواجه شد. در سایر بازار های مورد بررسی یا تغییر چشمگیری ثبت نشده یا نرخ سود روند صعودی را از خود برجای گذاشته است.
حجم اوراق فروخته شده در بازار اولیه به رکورد خود در بازه یک ماه و نیمه رسید. از آن جا که نرخ سود دراین بازار برای معامله گران از اهمیت بالایی برخوردار است می توان رشد معاملات را در نتیجه افزایش نرخ سود دانست.این شاخص برای دومین هفته متوالی فراتر از 21.7 ثبت شده است.
بررسی نرخ سود در بازارهای مالی هفته اول تابستان نشان می دهد این شاخص در اکثر بازارها صعودی بوده است. مهم ترین این بازار ها بازار بین بانکی و بازار اولیه حراج اوراق بدهی دولتی است که در این هفته روندی افزایشی داشته است.
​روند نرخ سود بازارهای مالی در هفته آخر خرداد 1401 نشان از نوسانات مختلف این شاخص ها داشته است. در وام مسکن در حالی که نرخ سود وارد کانال 27 درصد شده بود در پایان این هفته روندی کاهشی داشته و در مرز 26 درصد قرار گرفت. طبق بررسی ها این تنها بازاری بود که روند نرخ سود در آن نزولی بوده است.
در چهارمین مرحله برگزاری بازار اولیه سه دسته اوراق به بازار عرضه شده است. بررسی های آماری نشان می دهد در هفته سوم تاریخ سررسید اوراق از اهمیت بالاتری برخوردار بود. آیا این روند در هفته بعد نیز برقرار خواهد بود؟
در هفته چهارم خرداد 1401 حجم خرید اوراق به کمترین سطح خود در سال جاری رسیده است. این کاهش هم سو با افت نرخ سود موزون در بازار اولیه بوده است. بررسی ها نشان می دهد تمایل بانک ها به تاریخ سررسید اوراق بیشتر از نرخ سود بوده است.
۱ ۲