با این حال وزارت صنعت، معدن و تجارت مذاکراتی را با سفر رضا محتشمی پور معاون معادن و فرآوری مواد با طالبان آغاز کرده است که می تواند حضور شرکت های معدنی ایران در این کشور را به همراه داشته باشد. 

اما باید دید طالبان ایران را به چین یا ترکیه ترجیح می دهد؟