بهترین آرزوی قرن جدید چه باید باشد؟ بزرگترین دغدغه برای قرن جدید برای ایران و جهان چیست؟ بزرگترین حسرت قرن گذشته چه بود؟ بزرگترین اشتباهی قرن گذشته مرتکب شدیم چه بود؟ بیژن عبدالکریمی فیلسوف به اکوایران پاسخ می دهد.