او در این گفت‌وگو درباره چرایی تعارضات شهر مدرن با دستفروشان توضیحاتی می‌دهد.