کاسپارف می‌گوید که دیکتاتورها چگونه رفتار می‌کنند و به طور مشخص رفتار پوتین را با بازی شطرنج و کارت بازی مقایسه می‌کند.