در چنین وضعیتی زنگ خطر برای سفره خانوارهای ایرانی را به صدا در آورده است. محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی می‌گوید ادامه دار بودن این روال به کاهش شدید فروش واحدهای تولیدی منجر خواهد شد.