او خود یکی از سفرکردگان امسال بود.

سالی که چهره‌ها و‌ نام‌های زیادی ابدی شدند.

یکی کشته شد، یکی دق کرد، آن یکی شهید شدو دیگری معلوم‌ نشد که چه شد اما رفت. این ایتم به یاد همه رفتگانی است که زمین را به سوی آسمان ترک کردند.