او در گفت‌وگو با «اکوایران» توضیح می‌دهد که در اولین پیمایش در سال ۱۳۷۸ وضعیت سلامت روان حدود یک هزار خانوار مورد ارزیابی قرار گرفت: «در آن مقطع حدود ۲۱ درصد از جمعیت مورد ارزیابی دچار علائم روانشناختی بودند. گرچه در آن زمان مقرر شده بود که این پیمایش هر ۵ سال یکبار تکرار شود اما دستگاه‌های مربوطه آن موافقت نکرد.» او ادامه می‌دهد که بعد از ۱۵ سال و در سال ۱۳۹۳ این پیمایش مجددا تکرار شد: «آن ۲۱ درصد، ۲۳/۴ درصد شده بود.»

پیمایش سوم در سال ۱۳۹۹ انجام شد و نتایج آن نشان می‌داد که حدود ۲۹.۷ درصد از جمعیتی که ارزیابی شدند، دچار علائم روانشناختی بودند.