به گفته استاد مدیریت بحران، عوارض امنیتی هم بعد از زلزله تهران دور از ذهن نخواهد بود.

دکتر ناطقی الهی همچنین می گوید که عمده مراکز درمانی و بیمارستانهای ما نیز در تهران در برابر زلزله شدید بسیار آسیب پذیرند.

مشروح گفتگو را در سایت اکوایران ببینید.