خبری که موافقان و مخالفانی دارد؛ موافقان معتقدند که باید پلتفرم ها مسوولیت کامل محتوای خود را به عهده گیرند و ابزارهای نظارتی را به روز کنند، اما در مقابل مخالفان در دو بحث حقوقی و اقتصادی، این تصمیم را دارای زیان می بینند و هزینه این تصمیم را گسترده تر از آنچه که تصور می شود، برآورد می کنند. «اکوایران» در برنامه ای تفصیلی با حضور کارشناسان اقتصادی و حقوقی، به این مسئله پرداخته است که به زودی می توانید نسخه کامل آن را مشاهده کنید.