در واقع زندگی از مدار عادی بودنش خارج شد. به مرور پرسشی در ذهن انسان‌ها شکل گرفت: چه زمانی وضعیت زندگی، عادی خواهد شد؟ اقتصاددان‌ها و روزنامه‌نگاران در اکونومیست برای پاسخ به این پرسش، شاخصی را ابداع کردند که به آن «شاخص عادی بودن» (Normalcy index) می‌گویند. این شاخص از طریق معیارهای مشخص به ما نشان می‌دهد که رفتارهای عادی چقدر تغییر کرده‌اند و در حال حاضر چقدر وضعیت‌مان شبیه به دوران پیش از همه‌گیری کرونا تبدیل شده‌است.