به گزارش اکوایران، روند صدور پروانه های ساختمانی در تهران نزولی شده است. در رابطه با مسیر نزولی ساخت و ساز در تهران به طور کلی دو عامل مطرح می شود. برخی کاهش تمایل ساختمان سازان در تهران را به این امر عاملی مهم تلقی کرده و برخی دیگر نیز هک شهرداری تهران و مخدوش شدن برخی آمارها درتهران را علت اصلی این رویداد تلقی می کنند. اما در بررسی های آماری میان تهران و سایر شهر های کشور سه نکته مهم به چشم می خورد.

مسکن

نخست؛ کاهش بیشتر ساخت و ساز در خصوصی های تهران

در بهار امسال تعداد پروانه‌های کل ساخت و ساز در تهران برابر با 739 بوده است. این در حالی است که تعداد پروانه های خصوصی معادل با 722 و شمار دولتی ها برابر با 14 فقره بوده است.

بررسی ها نشان می دهد تعداد خصوصی ها از مرز هزار و 400 فقره به کانال 700 فقره رسیده و دولتی‌ها از محدوده کانال 30 فقره با افتی کمتر به 14 فقره رسیده است.

آمار روند کل پروانه های ساختمانی در ایران نشان می دهد باوجود این که روند این شاخص در تهران مسیری نزولی داشته اما در کل کشور (به جز تهران) سیری افزایشی را به ثبت رسانده است.

مسکن

دوم؛ روند ناهمسان پروانه های ساخت و ساز تهران و سایر شهرها

بر اساس داده های منتشر شده از سوی مرکز آمار تعداد کل پروانه های ساختمانی تهران در بهار امسال افت فصلی 50 درصدی داشته است. این در حالی است که این شاخص در سایر شهرهای کشور رشد فصلی 3.2 درصدی داشته و از مرز 34 هزار و 433 فقره به 35 هزار و 531  فقره در بهار امسال رسیده است.

با توجه به آن که در داده های تهران ممکن است عامل تخدیش آماری برآورد صحیحی را از بهار 1401 ارائه ندهد خوب است این ارزیابی در نقاط کشور به جز تهران صورت گیرد. در بررسی تفکیکی پروانه های ساخت و ساز در دو بخش دولتی و خصوصی مشاهده می شود این روند در خصوصی ها نزولی بوده و در بخش دولتی سیری صعودی گرفته است.

مسکن

سوم؛ روند ناهمگون ساخت و ساز در خصوصی و دولتی 

طبق داده های مرکز آمار در بهار امسال از میان 35 هزار و 531 فقره صدور پروانه های ساخت و ساز در مناطق کشور به استثنای تهران، 29 هزار و 975 تای آن خصوصی بوده و 511 فقره آن نیز از سوی دولت بوده است. به طور کلی مرکزآمار این ارقام را در سه دسته خصوصی، دولتی و تعاونی منتشر می کند که در این مقایسه تنها دو دسته خصوصی و دولتی مورد ارزیابی قرار میگیرد.

آمار ها از بهار 97 تا کنون نشان می دهند مجموع پروانه های ساخت و ساز (احداث بنا و افزایش بنا) در بخش خصوصی به کمتر از 4 سال قبل خود رسیده است. به عبارت دیگر روند این شاخص پس از ثبت یک قله دوباره نزولی شده است.

این در حالی است که در مقابل پروانه های ساخت و ساز دولتی در کشور (به جز تهران) مسیری صعودی به خود گرفته و با ثبت 511 فقره دومین رکورد را در این 4 سال داشته است.

به عبارت دیگر باوجود روند نزولی ساخت وساز خصوصی ها در کشور دولت همچنان مسیری فزاینده را در این موضوع اتخاذ کرده است. 

مسکن