صادرات فولاد ایران در ۶ ماهه اول سال با کاهش ۱۵ درصدی همراه بود و بازار اول خود یعنی چین را در سال گذشته از دست داد و عراق را جایگزین آن کرد، اما آیا ایران در بازار عراق هم موفق بوده؟