در عمل دولت‌های جهان چگونه کم‌اثر، ناکارا و پرخرج می‌شوند؟

بیکاری پنهان چیست و چه اقتصادهایی بیکاری پنهان دارند؟

دکتر علی سرزعیم، اقتصاددان توضیح می‌دهد‌.