او بر این باور است که در نظام برنامه ریزی کشور، سیستمی ایجاد کردیم که خودمان هم از آن سر در نمی‌آوریم.

ندری که شرایط بانک‌ها را نامناسب ارزیابی می‌کند، معتقد است: بانک‌ها هر روز دچار کسری نقدینگی می‌شوند و برای اینکه نرخ بهره در بازار بین بانکی بالا نرود میزان پایه پول را افزایش ‌دهند که همه این‌ها به تورم دامن می‌زند.