این اقدام و صحبت های جدید فرزین می تواند به معنی تغییر رویه او نسبت به روزهای اولی باشد که به بانک مرکزی آمده بود، چرا که در روزهای نخست، او هم همچون رییس قبلی تلاش کرد قیمت ها در بازار آزاد را غیرواقعی و غیرقابل قبول عنوان کند و سیاست انکار قیمتی را در پیش بگیرد اما حالا کمتر از یک ماه از ورود به بانک مرکزی به نظر می رسد سیاست های ارزی بانک مرکزی کم کم در حال تغییر است.