این رانت قیمتی به چه کسی می رسد؟ مردم یا تولید کننده؟ سیاست هوشمندسازی یارانه نان چقدر به این صنعت کمک کرده است؟ 

مرتضی میثمی فرد، بنیانگذار تک ماکارون و رئیس هیات مدیره شرکت تک نان جنوب دیدگاه های خود را در ایران فود این هفته به اشتراک گذاشته است.