مهدی علیمردانی مدیر عامل صنایع غذایی ۲۰۲ می گوید: اگر فاکتور قیمت را از برخی صنایع غذایی ایران برداریم به سرعت امکان رقابت با سایر کشورهای منطقه همچون ترکیه را از دست می دهیم.