هژیر ضیایی جم معتقد است مهمترین عامل در پیشی گرفتن کشورهایی همچون روسیه از ایران در این حوزه، نداشتن یک برنامه مشخص در حوزه امنیت غذایی در کشور ما است.

او اثرات و پیامدهای این وضعیت بر بازار گوشت قرمز را تحلیل می‌کند.