صنعت پلیمر چه سهمی از صنعت کفش دارد؟ ارتباط صنعت کفش با سایر صنایع چگونه است؟

در این قسمت از پتروتک مهندس علی لشگری - کارشناس صنعت کفش - به این سوالات پاسخ خواهد داد.