بسیاری از اقتصاددانان معتقدند اقتصاد تمام این کشورها بیمار است و ویروس این بیماری‌ها ورود درآمد نفتی به بودجه است.
اما محمد قاسمی، اقتصاددان، در گفت و گو با کوایران از کشوری نام برد که با وجود درآمد نفتی اجازه نداد این درآمد وارد بودجه کشور شود و توضیح داد چرا این کشور تافته‌ای جدا بافته است.