از نظر او در چنین ساختاری تفاوتی ندارد که چه کسی در راس کار قرار می‌گیرد و هر کسی که وارد آن شود بعد از مدتی با همین فرمان به مسیر ادامه می‌دهد.