این درحالی است که مدیران اجرایی در کشور تاکید بر اولویت داشتن مسائل فرهنگی دارند اما در ناخودآگاه خود زمانی که به سهم گیری در بودجه می رسیم کاهش اعتبارات این حوزه را شاهد هستیم .