به گزارش اکوایران، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه ما در مقام قوه مجریه باید زمینه های لغزنده‌ای که باعث بروز فساد می شود را بخشکانیم، گفت: در حوزه مقرراتی که موجب بروز فساد می شد اتفاقات خوبی افتاد.

وی با اشاره به اینکه محور دوم فرایندهای اجرایی بود که زمینه های مفسد پروری را ایجاد می‌کرد، ا‌دامه داد: زمینه بروز ۱۰ میلیون فساد فقط از محل درگاه ملی مجوزها خشکانده شده است.