اگر ایران نتواند زیر ساخت های این حوزه را بسازد یا باید از دیگران عاریه بگیرد یا زیر سلطه پلت های هایباید  برود که ارتباط سیاسی  با کشورهای میزبان آن ندارد

نکته دیگر اینکه نادیده گرفتن اقتصاد دیجیتال موجب از دست رفتن ظرفیت های انسانی در این حوزه می شود.

اعضای میزگرد تاکید دارند با وجود  آنکه ایران و‌ترکیه در حوزه تجارت الکترونیک با هم شروع کردند اما ایران عقب تر ماند که یکی از دلایل آن زمین گیری شرکت های در بازارهای خاکستری و غیر شفاف بود