سیاست گذار طی سال های گذشته تلاش کرده تا از خام فروشی فاصله بگیرد. مهدی اقتصادی، مدیر طرح و برنامه اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با اکو ایران می گوید ایران اکسپو ۲۰۲۴ می تواند میان بری باشد تا اقتصاد کشور هر چه زودتر از جاده خام فروشی خارج شود.
مدیر طرح و برنامه اتاق ایران به سیاست گذار پیشنهاد می کند تا بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. اقتصادی معتقد است دولت به جای اینکه در چند ماه منتهی به برگزاری ایران اکسپو بخش خصوصی را درگیر کند می تواند با ایجاد دبیرخانه ایران اکسپو در اتاق بازرگانی ایران، بیش از پیش از ظرفیت بخش خصوصی در زمینه تولید و تجارت استفاده کند.