اولویت برای دولت آینده چیست؟

چرا برخی فکر می‌کنند حذف ارز ترجیحی هم باعث افزایش قیمت ارز آزاد و افزایش پایدار و رشد سطح عمومی همه قیمت‌ها می‌شود؟

چگونه می‌توان برای جلوگیری از هدررفت منابع یا تشویق صادرات و سخت‌شدن خروج سرمایه، از نظام چندنرخی به نظام تک‌نرخی رسید؟

یارانه نقدی ارز ترجیحی چه دستاوردهایی در دو سال داشت؟ آیا باعث کاهش فقر و ضریب جینی شد؟

کالابرگ مفیدتر است یا پرداخت نقدی؟

چنانکه که در اوایل خروج ترامپ از برجام گفته می‌شد، آیا ممکن است شرایط چنان وخیم شود که به شرایط ناپایدار ابرتورم یا فروپاشی اجتماعی برسیم؟

دکتر «جواد صالحی اصفهانی» استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا در گفتگو با اکوایران در این باره توضیح می‌دهد.