به گزارش اکوایران، باورش سخت است که همین وضع موجود حامیانی دارد که منافع آنها، مانع سختی برای تغییر شرایط تورمی است. چطور می توان این حامیان را پیدا کرد؟‌  ذی نفعان تداوم وضع موجود چه گروه و افرادی هستند؟ 

برخی اولین ذی نفع را دولت می دانند. دولت با سلب استقلال بانک مرکزی از یکسو و مداخله در اقتصاد از سویی دیگر به تعادل درآمد هزینه خود می پردازد. مثلا دولت از افزایش نرخ بهره برای اوراق دولتی خودداری می کند تا هزینه تمام شده را برای خود کاهش دهد، اما از آن طرف با دست اندازی به منابع بانک مرکزی تورم به جامعه تحمیل می کند. برخی هم ذی نفع دوم را بورسی ها می دانند، چرا که با قدرت رسانه ای هزینه سیاستگذاری مطلوب را برای بانک مرکزی افزایش می دهند. 

مهران بهنیا، پژوهشگر اقتصادی در گفت و گو با اکوایران در خصوص موانع کاهش تورم توضیح می دهد.

مشروح گفتگو را در یوتیوب مشاهده کنید.