به گفته پیام برزگر، در حال حاضر مراحل اخذ مجوزهای تملک زمین‌ها از سوی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در حال پیگیری است و پس از این مرحله، با توجه به زیرساخت‌ها و خوراک‌های موجود، طرح‌های توجیهی تعریف می‌شوند.