در واقع این مجموعه ها با مشکلات قراردادهای جاری و متوقف از یک‌سو و  باچالش قراردادهای تیپ که با وجود پیگیری های مکرر بخش خصوصی و سندیکای صنعت برق همچنان یک طرفه مانده نیز از سوی دیگر دست و پنجه نرم می کنند.

نکته مهم تر مطالبات این بخش از صنعت برق بوده که عملا این شرکت‌ها را فلج کرده و حتی بسیاری از مجموعه‌ها از جمله شرکتهای کوچک و متوسط این بخش را به ورطه ورشکستگی کشانده است.

اما سوال اینجا است که آیا وزارت نیرو و توانیر برای حل این چالش ها برنامه‌هایی را ارائه خواهند داد؟ سندیکای صنعت برق ایران برای خروج از این بحران ها نیز چه برنامه ای در پیش خواهد گرفت؟

اکونیروی این هفته در گفت و گو با پیام باقری، رییس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران به این پرسش ها پاسخ خواهد داد.