ناصر عاشوری دبیرکل انجمن صنفی صنعت پالایش نفت ایران می گوید: دولت با وجود بدهی سنگین به پالایشگاه ها تصمیم گرفت با این دستورالعمل به جای حل مسئله صورت مسئله را پاک کند.

عاشوری می افزاید: به لحاظ حسابداری برای شرکت های پالایشی معقول نیست که محصولی که ۶ ماه پیش فروخته شده درحال حاضر کشف قیمت شود.

او ادامه داد: درخواست پالایشگاه ها این است که دولت در ابتدای سال قیمت ها را مشخص کند تا تولید کننده ها تعهدات خود را بدانند و با کاهش سود مواجه نشوند.