مرتضی زمانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر، معتقد است سهمیه‌بندی و چند نرخی کردن بنزین همان گرانی بنزین است و شاید حتی از آن بدتر باشد و باعث ایجاد بازار سیاه شود.