در قسمت ششم از برنامه اکوگپ به مفهوم مهم در بازارهای مالی یعنی کسب سود می‌پردازیم.

در این قسمت به موضوع ریسک و اهمیت آن در بازارهای مالی، پارامترهای شخصیتی و تجربه مواجهه با ریسک هم اشاره می‌کنیم.

مدیریت ریسک و بار روانی مواجهه با آن نیز از دیگر مباحثی است که در اکوگپ به آن پرداختیم.