کسانیکه می‌خواهند از بانکداری پیام بیاورند، کاملا باید از چرخه پولی آگاه باشند، چون ممکن است موضوعی که آنها غلط بدانند، درست باشد.

یکی از طرح‌های خوبی که در دبیرخانه شورای فقهی مورد بررسی قرار گرفت، این است که آیا در بانکداری ایران ربا هست یا خیر؟