به گزارش اکو ایران، پس از ثبت رکورد تورمی ماهانه در اثر حذف یارانه از برخی کالاها و اعمال سیاست دولت سیزدهم، این شاخص رفته رفته کاهش پیدا کرده و سرعت ماهانه رشد قیمت ها کمتر شد.

در همین رابطه در داده های ثبت شده از وضعیت تورم مردادماه مشاهده می شود شاخص کلیدی مصرف کننده در کشور به 2 درصد رسیده و از ماه قبل خود 2.6 واحد درصد تقلیل پیدا کرده است. اما  همواره برای بررسی تورم در هر سال، رشد میانگین سالانه قیمت در پایان سال مبنا قرار می گیرد. در همین رابطه می توان در 4 سناریو ارزیابی کرد پایان سال به صورت فرضی و با تعمیم سیاست های ماه های اخیر دولت سیزدهم چه تورمی انتظار ایران را می کشد؟ در همین رابطه بررسی های آماری اکو ایران نشان می دهد بازه تورم امسال به احتمال بالایی حداقل 43.4 درصد بوده و رکورد دار سال های اخیر خواهد بود.

سناریوی نخست:رشد 12 ماهه دولت سیزدهم

بررسی آمارها نشان می دهد تورم مرداد 1401 از سال قبل تاکنون به طور میانگین رشدی 3.56 درصدی داشته است. به عبارت دیگر تورم میانگین در یک سال فعالیت دولت سیزدهم معادل با این رقم بوده است. در صورتی که این افزایش ماهانه را تاپایان سال ادامه دهیم تورم نقطه ای اسفند برابر با 63.6 درصد خواهد بود. این شاخص به صورت میانگین معادل با 52.9 درصد برآورد شده و نشان می دهد تورم سال 1401 در این سناریو برابر با همین رقم خواهد بود. رده دوم بیشترین تورم سالانه در 5 حالت محتمل مورد بررسی.

سناریوی دوم: رشد 5 ماهه سال جاری

براساس داده های مرکز آمار متوسط رشد ماهانه قیمت در این سال برابر با 5.07 درصد بوده  که بخش اعظمی از آن در نتیجه ثبت رکورد خرداد ماه بوده است. اتفاقی که در پی سیاست حذف یارانه ها از برخی کالاها اتفاق افتاد. اکنون اگر سیاست های دولت به گونه ای باشد که تا پایان امسال همین تورم ادامه یابد تورم سالانه برابر با 59 درصد و تورم نقطه ای نیز معادل با  81.1 درصد ثبت خواهد شد که البته بدبینانه ترین حالت بوده و احتمال شکل گیری آن به مراتب پایین به نظر می رسد.

سناریوی سوم: رشد ماهانه مرداد 1401

درنیمه تابستان امسال تورم ماهانه مرداد ماه برابر با 2 درصد بوده که عمده این کاهش تورم در سمت خوراکی ها بوده است. اتفاقی که بسیاری از کارشناسان آن را در راستای تخلیه شوک کامل اقتصاد بر تورم تلقی کرده اند. حال اگر این تخلیه را مبنای رشد قیمت ها در ماه های دیگر قرار دهیم می توانیم محاسبه کنیم در رشد حداقل 2 درصدی تورم پایان امسال در چه سطحی خواهد بود؟

براساس محاسبات آماری، تورم نقطه ای در اسفند 1401 برابر با 46.8 درصد و تورم سالانه نیز معادل با همین رقم به دست می آید. که البته باز هم سطح بالایی به شمار می آید.

در ادامه حالتی دیگر هم می تواند میانگین رفتار سال گذشته دولت باشد. شرایطی که در آن در نظر گرفته می شود اگر مسیر امسال مشابه سال گذشته اتفاق بیفتد در انتها چه تغییری در قیمت ها رخ خواهد داد؟

تورم

سناریوی چهارم: مبنای رفتار سال گذشته

در داده های مرکز آمار در سال 1400 مشاهده می شود میانگین رشد ماهانه قیمت ها از مرداد ماه تا پایان سال تقریبا برابر با 2.5 درصد بوده است. همین میانگین را می توان برای باقیمانده سال جاری به عنوان یک سناریوی دیگر در نظر گرفت. در همین خصوص مشاهده می شود تورم نقطه ای در پایان سال معادل با 52.2 درصد و تورم سال 1401 هم برابر با 48.8 درصد تخمین زده می شود.

در انتها آخرین سناریو که حداقل رشد قیمت ها را برآورد می کند تورم ماهانه 1 درصدی در کشور است. یعنی در اتفاقی کم سابقه فرض شود تا پایان سال تورم ماهانه 1 درصد باشد.

سناریوی پنجم: تورم ماهانه یک درصدی

کمترین سناریو رشد 1 درصدی است. تعمیم این افزایش قیمت به صورت میانگین از شهریورماه تا پایان اسفند نشان میدهد حداقل تورم نقطه ای برابر با 37 درصد و تورم پایان سال معادل با 43.4 درصد به ثبت خواهد رسید.

این تورم برمبنای داده های آماری مرداد امسال و رشد 1 درصدی در 7 ماه باقی مانده به دست آمده و نشان می دهد با احتمال بالایی کمترین سطح تورم در پایان سال برابر با 43.4 درصد بوده و از سال قبل 3.2 واحد درصد بیشتر است. بنابراین حداقل تورم ثبت شده در پایان سال، با احتمال بالایی  رکورد 27 سال اخیر خواهد بود.