مهدویان نداشتن تخصص و تجربه کافی فقها و رکن دانستن شورای فقها را موجب اختلال در زمان اجرای قانون جدید و البته بدنامی عملکرد روحانیت می‌داند.