به گزارش اکو ایران ،  نرخ سود بین بانکی به سقف برخورد کرده و از هفته قبل خود پایین آمد. این متغیر یکی از مهم ترین شاخص های کلیدی اقتصاد است که ارتباط مهمی با وضعیت نقدینگی بانک ها و در ادامه با تورم دارد.

این نرخ در هفته های متوالی در مرز 20.9 درصد ثابت مانده اما در هفته دوم مهر مسیری کاهشی پیدا کرد.

روند نزولی نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم مهر ماه 

به طور کلی بانک مرکزی در دو بازار اقدام به مدیریت نقدینگی بانک ها و تنظیم نرخ بهره می‌کند. بازار باز و بازار شبانه. در بازار باز بسط پول بانک مرکزی در مرز 70 هزار میلیارد تومان ثابت ماند اما اعتبارات قاعده مند در بازار شبانه رشدی 212 درصدی را  در هفته گذشته تجربه کرده و به مرز 6 هزار میلیارد تومان رسید.

نرخ سود موزون میان بده بستان بانک‌های دارای مازاد و بانک های دارای کسری، همان نرخ بهره بین بانکی بوده که بانک مرکزی آن را به صورت هفتگی منتشر می کند.

در همین رابطه در هفته دوم مهر ماه نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 13 مهر ماه برابر با 20.88 درصد بوده و پس از چهار هفته نزولی شده و از کانال 20.9 درصد پایین آمده است.

در تحلیل این رویداد دو دیدگاه را کارشناسان دخیل می دانند. برخی معتقدند وضعیت نقدینگی بانک ها در این هفته بهبود پیدا کرده و برخی دیگر اعتقاد دارند دلیل مهم آن رشد دارایی اوراق بانکی است. به طور کلی زمانی که بانک ها اوراق‌شان کمتر شود از بانک مرکزی استقراض کمتری کرده و در نتیجه تقاضا از بانک های دارای مازاد صعودی می شود. اتفاقی که می تواند در این هفته به طور معکوس روی داده باشد. به این معنا که با وثیقه بیشتر اوراق در بازار شبانه و رشد اعتبارات قاعده مند، تقاضا از بانک های دارای مازاد کاهشی شده و در نتیجه نرخ بهره بین بانکی نزولی شده است.

نرخ سود