مراجعه ما به بازار ارز نشون می‌دهد هنوز خاطره اوراق ارزی که در دولت محمود احمدی نژاد منتشر و در زمان سررسید، اوراق به صورت ریالی تسویه شدند از حافظه بازاری‌ها پاک نشده.

از طرف دیگر کارمزد هفت درصدی به مانعی بزرگ برای استقبال متقاضیان خرید ارز از اوراق ارزی شده و حتی برخی کارکنان دایره ارزی شعب بانک ملی هم حتی خرید این اوراق را به مشتری های خود توصیه نمی‌کنند.